Taneda Santôka    種田 山頭火
(1882 - 1940)
 13 haikus
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
<<   <     >   >>
銭がない物がない
zeni ga nai mono ga nai
歯がない
ha ga nai
一人
hitori
No tengo dinero, no tengo cosas,
no tengo dientes...
Completamente solo

(trad.: Vicente Haya, Hiroko Tsuji)