Taneda Santôka    種田 山頭火
(1882 - 1940)
 13 haikus
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
<<   <     >   >>
死をまへに
shi o mae ni
涼しい風
suzushî kaze
Ante la muerte
El frescor del viento

(trad.: Vicente Haya, Hiroko Tsuji)