Taneda Santôka    種田 山頭火
(1882 - 1940)
 13 haikus
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
<<   <     >   >>
雪へ雪ふる
yuki e yuki furu
しづけさにをる
shizukesa ni oru
Sobre la nieve cae la nieve
Estoy en paz

(trad.: Vicente Haya, Hiroko Tsuji)