Yosa Buson    與謝 蕪村
(1715 - 1783)
 44 haikus
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
<<   <     >   >>
蚊の声す
ka no koe su
忍冬の花の
nindô no hana no
散ルたびに
chiru tabi ni
Zumbido de mosquitos
Al desprenderse la flor
De la hiedra

(trad.: Justino Rodríguez, Kimi Nishio, Seiko Ota)