Yosa Buson    與謝 蕪村
(1715 - 1783)
 44 haikus
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
<<   <     >   >>
遅き日や
osoki ji ya
雉子の下りゐる
kiji no oriiru
橋の上
jashi no ue
Tarde lánguida
Vino a posarse un faisán
Al puente

(trad.: Justino Rodríguez, Kimi Nishio, Seiko Ota)