Yosa Buson    與謝 蕪村
(1715 - 1783)
 44 haikus
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
<<   <     >   >>
梅が香の
ume ga ka no
立ちのぼりてや
tachinoborite ya
月の暈
tsuki no kasa
Crece el aroma
de los ciruelos.
El halo de la luna.

(trad.: Samuel Wolpin)