Kaya Shirao    加舎 白雄
(1738 - 1791)
 2 haikus
 1  2
<<   <     >   >>
巣燕の
sutsubame no
下に火を焚く
shita ni hi o taku
雨夜かな
amayo kana
Haciendo un fuego
bajo un nido de vencejos
¡La lluvia nocturna!

(trad.: Vicente Haya)