Kobayashi Issa    小林 一茶
(1763 - 1827)
 43 haikus
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
<<   <     >   >>
麦秋や
mugiaki ya
子を負ながら
kowo oinagara
いわし売
iwashi uri
Trigo maduro.
Lleva a cuestas un niño
la vendedora de sardinas.

(trad.: Ricardo de la Fuente, Shinjiro Hirosaki)