Kawahigashi Hekigodô    河東 碧梧桐
(1873 - 1937)
 3 haikus
 1  2  3
<<   <     >   >>

tsuta karami

fuji karami matsu no

kaze sawagu
yedra y glicinas
aprisionando al pino:
su queja al viento

(trad.: José María Bermejo)