Yosa Buson    與謝 蕪村
(1715 - 1783)
 44 haikus
41 42 43 44
<<   <     >   >>
こがらしや
kogarashi ya
ひたとつまづく
hita to tsumazuku
戻り馬
modori uma
ráfaga de invierno
tropieza la mula
camino de regreso

(trad.: Justino Rodríguez, Kimi Nishio, Seiko Ota)